Sponsering og skjult reklame

MediaWatch

Overtrædelserne er begået af bl.a. DR, TV2, TvDanmark og flere af de lokale tv-stationer. Blandt de største syndere er DanCom-TV, der sender flere programmer på Kanal Københavns frekvens, herunder Skåne Guiden og Rejse- og fritidsguiden.

Nævnet har også fundet, at Den fynske Mediefond og Indiavision har sendt skjult reklame - den sidste for sekten Scientology.

DanCom-TV har til nævnet anført, at "Skandinavisk Film, som har produceret udsendelserne, er et produktionsselskab, som samarbejder med DanCom-TV. Stationen har ikke indgået sponsoraftaler, men at f.s.v. angår optagelserne i Portugal, blev der af Star Tour stillet gratis fly og ophold til rådighed. Restaurant Bellahøj har betalt produktionsomkostningerne, og at man lånte lokaler af Restaurant Kongens Kælder, mens Georg Julin og Jørn Hjorting medvirkede gratis".

Nævnet konstaterer, at "hvad enten der er indgået egentlige sponsoraftaler eller ej, har denne form for økonomisk bidrag imidlertid efter Nævnets opfattelse karakter af sponsorater".

"Det fremgår af reklamebekendelsens §27, stk. 1, at et sponsoreret program ikke må tilskynde til køb eller leje af sponsors eller andres produkter eller tjenesteydelser. Navnligt må disse ikke fremhæves på særlig måde med henblik på at fremme afsætning af dem.

Det er Nævnets vurdering, at flere af de gennemgåede virksomhedersportrætter har betydelig markedsføringsmæssig værdi for de respektive firmaer. Det er på denne baggrund Nævnets vurdering, at flere af programmerne indeholder skjult reklame, og sagen vil derfor indgå i Nævnets redegørelse om erfaringerne med skjult reklame."

De fleste af DanCom-TVs programmer er uden nogen form for journalistisk værdi. Det eneste formål er kommerciel anprisning af den virksomhed, der har finansieret indslaget. Det går igen, at de medvirkende virksomheder får eksponeret navn og telefonnummer i DanCom-TVs programmer, og at de som type bedst kan sidestilles med de såkaldte informercials, man bl.a. kan se på DR2s signal uden for DR2s sendetid samt på 3+.

Skjult reklame

På basis af en anmodning fra Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet har Radio- og TV-Reklamenævnet vurderet, at et program udsendt af Indiavision indeholdt skjult reklame for Scientology.

Sendetilladelsesindehaveren, Indiavision, har skriftligt oplyst, at Hubbard Dianetik Center har givet 6.500,00 kr. til Indiavision.

Udsendelsen må umiddelbart betragtes som sponsoreret af Hubbard Dianetik Center, jf. Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 489 af 11.juni 1997 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn §24. Programmet er, jf. samme bekendtgørelses § 25, ikke korrekt sponsorkrediteret.

Dette spørgsmål henhører imidlertid under det lokale nævns kompetence. Nævnet mener, at udsendelsen er i strid med Kulturministeriets bekendtgørelse om lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og Kulturministeriets bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Allerede fordi Nævnet finder, at udsendelsen indeholder skjult reklame, har Nævnet ikke anledning til at gå nærmere ind i en vurdering af, hvorvidt der er tale om reklame for en religiøs anskuelse i strid med Kulturministeriets bekendtgørelse.

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

§ 73. Tilskud til programmer efter § 7, stk. 5, § 18, stk. 3, § 37, stk. 3, og § 51, stk. 1, omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.

Stk. 2. Et program, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1, skal klart kunne identificeres ved, at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse eller slutning, eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) dog på de enkelte tekst-tv-sider, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Indholdet og programsætningen af et program, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1, må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.

Stk. 4. Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover, tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, og lægemidler.

Stk. 5. Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politiske partier eller religiøse bevægelser. Dette gælder dog ikke for foretagender der har tilladelse til radiovirksomhed ved hjælp af satellit eller kabelanlæg, jf. kapitel 5, eller lokal radiovirksomhed.

Stk. 6. Der må ikke udsendes nyheds- og aktualitetsprogrammer, hvortil der er ydet tilskud.

Stk. 7. Foretagender, der har tilladelse til radiovirksomhed efter kapitel 5, og lokale radioer kan dog udsende aktualitetsprogrammer, hvortil der er ydet tilskud.

Stk. 8. Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Danmarks Radio, TV 2, Satellit- og Kabelnævnet og Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nærmere regler om tilskud til programmer, herunder om, hvorledes udsendelser, hvortil der ydes tilskud, samt, for så vidt angår lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed, programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også