Medieaftale 2001-2004

MediaWatch

1. De eksisterende public service-regler gælder fortsat, men præciseres og udbygges, herunder i forhold til: - børn og unge - dansk kunst og kultur, herunder dansk sprog - indvandrere og flygtninge - handicappede - undervisning - folkeliggørelse af IT DR's og TV 2's øgede engagement i dansk filmproduktion opretholdes mindst på det niveau, der blev aftalt i 1993, d.v.s. henholdsvis 25 mio. kr. og 20 mio. kr. årligt.

DR og TV 2 skal udbygge programsamarbejdet og -koordineringen DR og TV 2's on-line-virksomhed skal være en del af public service- virksomheden, og de gældende regler (om public service-forpligtelser, reklameregler, regler om beskyttelse af børn og unge m.v.) for stationernes traditionelle public service-virksomhed skal også gælde for denne del af public service-virksomheden.

Som supplement hertil kan DR og TV 2 drive on-line-virksomhed på kommercielle vilkår. Der skal ikke nødvendigvis gælde samme public service krav for DR og TV 2. Kravene præciseres ved en ændring af radio- og fjernsynsloven i næste folketingssamling.

2. Licensen stiger som udgangspunkt med 5 pct. årligt i aftaleperioden, men forventes nedsat som følge af en ekstra indsats for at øge licensbetalingen fra navnlig erhvervsvirksomheder.

Der nedsættes endvidere en arbejdsgruppe, der skal undersøge en omlægning af licensopkrævningen. En omlægning kan gennemføres i aftaleperioden efter aftale med aftalepartierne. Merprovenuet i forhold til det budgetterede vil blive anvendt til en nedsættelse af licensafgifterne i aftaleperioden, herunder til en lempelse af hotellicensen.

De gældende regler for pensionisters licensfritagelse/-nedsættelse opretholdes. Der skal gives mulighed for kontrol med, at ordningen ikke misbruges.

3. Den fjerde, landsdækkende radiokanal og den femte, næsten landsdækkende radiokanal skal udbydes, så alle interesserede på åbne og ikke-diskriminerende vilkår kan komme i betragtning. Programvirksomheden kan finansieres ved hjælp af reklamer. Dette gælder dog ikke for DR. De danske reklameregler og dansk lovgivning skal overholdes. Hvis DR byder på den fjerde landsdækkende kanal, må gennemsnitsomkostningerne ikke overstige gennemsnitsomkostningerne på de øvrige radio-programflader i DR.

Den fjerde, landsdækkende radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik - suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik - kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v. Der gives mulighed for "cross-promotion". En kvalitetsmæssig vurdering af den samlede programflade vil være afgørende for, hvem der får tildelt kanalen. Mange lyttere er ikke et succeskriterium for kanalen.

Den femte, næsten landsdækkende radiokanal skal være "bred". Eneste programmæssige krav er public service nyhedsdækning på niveau med DR's nyhedsdækning på radioområdet, således at der sker et monopolbrud på nyhedsformidlingen på radioområdet. DR kan således ikke byde på denne kanal. TV 2, dagbladene og andre kan byde på kanalen. Radiokanalen tildeles det foretagende, som afgiver det økonomisk set mest fordelagtige tilbud (efter det såkaldte "auktions-princip"). 20 mio.kr. af det forventede provenu ved udbud af den 5. radiokanal anvendes til medfinansiering af tilskudsordningen til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer fra 2003.

Et provenu herudover anvendes til public serviceformål efter nærmere aftale med aftalepartierne, for eksempel gennem et Public Service Råd. De nærmere udbudsvilkår aftales mellem partierne bag denne aftale. Udbudsmaterialet godkendes af Konkurrencestyrelsen. Radio/tv-nævnet tager stilling til de indkomne tilbud. Kanalerne tildeles for en begrænset årrække.

4. Der indføres forbud mod reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn i reklameblokke omkring børneudsendelser, herunder trailere i tilknytning til børneudsendelser. Børnereklameforbuddet gælder 5 minutter før og efter børneudsendelser.

5. Puljen til forsøg med medieskoler videreføres og udbygges. Der søges oprettet medieskoletjenester i hvert amt.

6. TV 2's udsendelse af børneprogrammer styrkes.

7. Der planlægges opbygget digitale sendernet til radio og tv til brug for TV 2 og DR - blandt andet for at DR 2 hurtigst muligt kan komme ud til alle. Der nedsættes en arbejdsgruppe med sagkyndige på området, som inden for to måneder udarbejder en redegørelse for de teknologiske valg (satellit, jordbaseret og lysleder) og de økonomiske konsekvenser heraf, herunder for licensen. På baggrund af redegørelsen tager aftalepartierne stilling hertil.

8. Der nedsættes en arbejdsgruppe med sagkyndige inden for lokal radio og tv, som vurderer den nuværende tilskudsordning og organiseringen på lokal radio og tv-området samt anvendelsen af sendemuligheder. På baggrund af arbejdsgruppens rapport tager aftalepartierne stilling til eventuelle ændringer på området.

9. Der afsættes midler til digitalisering af et repræsentativt udsnit af programarkiverne i DR og TV 2.

10. Forslagene i Radio- og TV-reklamenævnets redegørelse om erfaringerne med skjult reklame gennemføres. Der indføres mulighed for bevægelige sponsorkrediteringer (dog ikke ved børneprogrammer). DR og TV 2 underlægges som udgangspunkt samme sanktionsregler på reklame- og sponsoreringsområdet som øvrige radio- og tv-foretagender. Forbudet mod udsendelse af programmer sponsoreret af fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger samt religiøse bevægelser ophæves.

11. Fra næste valgperiode udpeges DR's bestyrelse på følgende måde: Folketingets partier udpeger 8 medlemmer, medarbejderne 2 medlemmer og kulturministeren 3 medlemmer. Kulturministeren udpeger formand og næstformand. Bestyrelsen skal søges sammensat, således at den samlede bestyrelse repræsenterer mediemæssig, kulturel, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. Der indsættes 2 medarbejder-valgte repræsentanter i TV 2's bestyrelse fra næste valgperiode.

12. DR og TV 2 pålægges at udarbejde et public service budget. Der skal sikres "revision" af public service-regnskaberne fra DR og TV 2 i et uafhængigt Public Service Råd. Den nærmere udformning af revisionsordningen drøftes med aftalepartierne.

13. Kommercielle lokal-tv-stationer, der deltager i networking-samarbejde, betaler en afgift til staten. Der sigtes mod et samlet afgiftsprovenu på 30 mio.kr. årligt. Afgiften pr. indbygger i tilladelsesområdet fastsættes på finansloven. Afgiftsprovenuet anvendes til medfinansiering af tilskudsordningen til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. De hidtil afsatte 50 mio. kr. til dette formål fastholdes og pris- og løn-reguleres med 7 mio. kr. i 2001, 8 mio. kr. i 2002, 9 mio. kr. i 2003 og 10 mio. kr. 2004.

14. TV 2 fritages for renter og får henstand for afdrag på etableringslånet på 490 mio. kr. og driftslånet på 37 mio. kr.

15. I forbindelse med ændringen af radio- og tv-lovgivningen drøftes spørgsmålet om, hvem der er omfattet af must-carry forpligtelsen.

16. Licensøkonomi (alle tal i løbende priser).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også