MediaWatch

TV3 har 30 mio. kr. i klemme

Mens Modern Times Group regner med at øge indtjeningen med over 175 mio kr. årligt med den såkaldte "skabslicens" på TV3 og 3+, raser Forbrugerrådet, Boligselskabernes Landsforening og FDA, Forenede Danske Antenneanlæg mod de nu udskudte seerafstemninger og MTG-selskabet ViaSats prisstigninger fra 131,25 kr. til 277,50 kr. pr. tilsluttet husstand. De bekymrede organisationer frygter, at udviklingen vil betyde, at primært dansksprogede tv-stationer får et stort ta'-selv-bord, der vil betyde, at antallet af udbudte kanaler bliver mindsket dramatisk, såfremt prisniveauet for kabel- og fællesantenne-tv skal holdes uændret.

Udskydelsen er en dyr sag for TV3-koncernen, med mindre regningen kan "fedtes af" på Tele Danmark Kabel-TV, der i god tid opsagde aftalen med distributøren ViaSat. Adm. direktør Jesper Grønholdt siger, at "der er nogen raslen med sablerne, men jeg mener generelt, at vi ikke mister nævneværdigt med husstande fra hverken antenneforeninger eller kabel-tv".

- Vi forhandler med Tele Danmark Kabel TV. Problemstillingen er den, at de i henhold til reglerne ikke kan smide os af, men de kan heller ikke sætte prisen op. Dermed kan de komme i den situation, at de ved aftalenes udløb til juni kan være nødt til at holde en afstemning "i utide".

Grønholdt suppleres af MTGs koncerninformationschef Niels Jørgen Langkilde.

- Jeg vil ikke afvise, at vi kan få et beløb i klemme i forhold til Tele Danmark Kabel-TV, og heller ikke, at der kan være tale om en størrelsesorden på 30 mio. kr., der hidrører fra fodboldaftalen og den periode, hvor vi havde regnet med at hente penge hjem på den - altså frem til ultimo november. Reelt set burde det måske nok være forskningsministeren, der betalte pengene, for det er jo ham, der har udskudt afstemningen. Men sådan er verden jo ikke skruet sammen. Jeg tror, at seerne vil. holde fast ved os. De vil ikke undvære F.eks. med Robinson Ekspeditionen, spillefilm, EM-håndbold og Champions League. 3+ har forbedret sit programudbud markant; med bl.a. en omfattende dækning af FAXE-KONDI Ligaen. Med hensyn til de antennmeforeninger, der har valgt os fra, er det jo påfaldende, at de har hensat midler, der i mistlænkelig grad svarer til, hvad prisen for TV3 og 3+ bliver. I øvrigt er det ikke rimeligt, at afstemningerne her bliver "pakket ind" med alt andet, som f.eks. renovation af opgange.

Den adm. direktør for TV3-stationerne, Jens Torpe har taget pokermasken på, og er ikke meget for at vise sine kort.

- Vi tager det forholdsvis roligt, at vi hos nogle antenneforeninger tilsyneladende er "ude i kulden". Det er en del af spillet, når man skal forhandle priser, og det ved parterne godt.

Siden sommeren 1997 har ca. 60.000 nye husstande valgt at kunne modtage TV3, og 3+ har fået ca. 170.000 nye husstande med,. svarende til en penetration på henholdsvis 67 og 65%.

Prisen jobbes op

- Nu har de købt fodbold for 250 mio. kr., som skal sælges videre for 575 mio. kr. Igen er ideen, at flertallet nok skal tvinge det igennem. Prisen jobbes op. TV3 synes at have forregnet sig. Grådigheden er blevet for stor for danskerne, mener advokat Viggo Bækgaard, landsformand for FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

- Reglerne om programudbud i fællesantenneanlæg må indrettes sådan, at det igen bliver muligt med almindeligt købmandskab, når der skal forhandles pris og vilkår. Man skal kunne sige nej, hvis vilkårene er for dårlige. Tidligere har jeg været af den opfattelse, at der nok ikke var et fornuftigt alternativ til brugerafstemninger i de kommercielle anlæg. Selv der er jeg belært af den seneste udvikling kommet i tvivl. En fuldstændig afskaffelse af afstemningsreglerne synes at bringe os tilbage til fuldstændig liberalisme, som jeg har taget afstand fra på det kulturelle område. Jeg tror imidlertid, at det i de kommercielle anlæg er nødvendigt, at der er et alsidigt udbud, at brugernes interesser alene af den grund vil blive sikret. Personligt er jeg tilhænger af, at man stiller krav om, at der i ethvert fællesantenneanlæg er et bredt og alsidigt kanaludbud. Det sikres ikke ved brugerafstemninger.

Der var lagt op til det store rivegilde i tilknytning til de forestående afstemninger, men forskningsminister Jan Trøjborg og kulturminister Elseberth Gerner Nielsen, der skal samarbejde om de ny regler efter skandaleafstemningen i 1997, fik i sidste øjeblik ændret Fællesantennebekendtgørelsen 4. marts. Herefter kan der gå toethalvt år, før afstemningen skal finde sted, og på denne måde får aben lov til at gå frit lidt længere.

- De nugældende regler virker nærmest til skade for forbrugerne, siger afdelingschef i Forbrugerrådet, Hans Carl Nielsen. Han sekunders af afdelingschef Bjarne Zetterström fra Boligselskabernes Landsforening er kritikken også ubarmhjertig.

- De gældende regler blev afprøvet i 1997 og var en kæmpefiasko. Mere end en kvart million lejere i almene boligorganisationer var afskåret fra at deltage, fordi reglerne var udformet håbløst. De nuværende regler skævvrider forhandlingspositionerne mellem programleverandører og anlægsejere i favør af de førstnævnte.

- Det lokale demokrati er sat ud af kraft. De gældende regler tvinger antenneanlæggene ud i dyre og besværlige afstemningsprocedurer. Den væsentligste effekt har hidtil været voldsomme prisstigninger på en række af tv-kanalerne, siger sekretariatsleder Søren Birksø Sørensen, FDA, der omfatter 365 medlemsforeninger, svarende til 311.000 husstande.

Ifølge de nuværende regler skal kanaler, der stemmes ind til priser, som er kendt ved afstemningen, fordeles i anlægget.

- Enhver kanal, som opnår valg, bliver nærmest en pligtkanal som DR1, DR2 og TV2. Så kan udbyderne fastsætte deres vilkår og priser uden at skulle forhandle med ejerne af antenneanlæggene. På den måde sættes de almindelige markedsmekanismer ud af kraft, meneer Søren Birksø Sørensen.

Guldgrube eller bet

FDA mener, at TV3 og 3+s nye licensplaner vil koste de danske husstande 574.959.530,60 kr.

ViaSat har ifølge FDA "på vegne af TV3 og 3+ opkrævet en ekstraregning hos det danske folk på langt over en halv millard kroner. Fodboldaftalen synes at blive en guldgrube for TV3 - og en lammende bet for tv-seeren.

Det har FDA så regnet på: Antallet af kabel-tilslutninger pr. 31. december 1997 i henhgold til CopyDan-indberetninger for TV3: 1.209.174 og for 3+: 1.084.314. TV3 varsler en stigning på én krone pr. md. med virkning fra 1. juni 1999. TV3 vil derfor i perioden 1999-2002 - i alt 43 måneder - opkræve ekstra i forhold til nuværende pris på 8,75 i alt: 43x1.209.174x1,00 = 51.994.482 kr. excl. moms eller 64.993.102.50 incl. moms, svarende til forbrugernes udgift. 3+ opkræver i den samme periode i forhold til den nuværende pris på 0 kr. i alt ekstra 43x1.084.314x8,75 = 407.973.142,50 kr. excl. moms eller 509.966.428,10 incl. moms, svarende til forbrugernes udgift. Hvis rettighederne til fodbolden har kostet 250.000.000 over hele perioden svarer det til en pris på kr. 5,36 / husstand / måned i de 43 måneder, hvor der opkræves penge for 3+. Det er dette tal, der skal holdes over for de kr. 8,75 / husstand / måned 3+ ønsker at kræve op hos kabel-tilslutningerne. Med de bebudede priser vil de to kanaler tilsammen koste hver enkelt tilslutning i et kabelanlæg 222,- kr. excl. moms i år 2000, 2001 & 2002

forudsat at de anførte priser ikke stiger i hele denne periode. Det er en årlig udgift / husstand / år på kr. 277,50 incl. moms. Disse tal kan måske "sætte lidt perspektiver på debatten rundt i (antenneforeningerne og måske endda også på ViaSats "charme-møder". Det er trods alt ikke hver dag at de danske kabel-tilslutninger modtager et brev, der varsler en ekstra-udgift på mindst kr. 574.959.530,60!", konstaterer foreningen.

Afstemning som redningsplanke

Den forholdsvis lille forening af antenneanlæg fremhæver, at "3+ skal reddes af de danske regler om brugerafstemninger i kabelnettene". Der står i årsrapporten fra Modern Times Group for 1998:

"För såväl ZTV som 3+ var omsättnings- och resultatutveckling otillfredsställande under 1998. Väsentliga kostnadsbesparingar genomfördes i ZTV under året i samband med att kanalen flyttades från Stockholm till London. Avgörande för kanalens lönsamhet blir huruvida ZTV kan utnyttja den positiva ratingutvecklingen till ökad försäljning. För 3+ har sändningar startat inom ramen för avtalet med den danska fotbollsunionen. Under våren

1999 sker omröstningar i de danska kabelnäten, vilka blir avgörande för 3+ möjligheter att erhålla intäkter från kabelnäten och därmed uppnå lönsamhet. ZTV och 3+ omsatte 88 Mkr under 1998 (73) med ett rörelseresultat före avskrivningar om -92 Mkr (-115 ) och rörelseresultat efter avskrivningar om -94 Mkr (-118 )."

Ifølge MTG gik TV3 i Danmark i markedsandel på reklamesiden tilbage fra 20 til 19%. Svensk TV3 øgede med 1%, mens norsk TV3 havde uændret andel. De tre kanalers omsætning steg 12% til 1,8 mia. SEK.

Men den øgede omsætning skal ikke nødvendigvis hentes hos antenneforeningerne: Glentevejens Antennelaug i Odense, der er en af landets største antenneforeninger med ca. 20.000 husstande, stemte på generalforsamlingen TV3 og 3+ ud.

I Skanderborg Antenneforening, der har over 6.000 husstande tilknyttet, fik TV3 kun 26% af stemmerne og TV3+ 23%. Ved sidste års generalforsamling var tallene henholdsvis 72% for TV3 og 66% for TV3+.

Dokumentation: Det skød afstemningen

I Fællesantennebekendtgørelsen blev der 4. marts i år i § 24 a er indsat følgende: "Uanset bestemmelsen i § 16, stk. 1, om pligt til afholdelse af afstemning om programsammensætningen i programfordelingsanlæg hvert andet år, skal der ikke for anden gang afholdes afstemning efter bekendtgørelsens regler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 873 af 2. oktober 1996, før 21/2 år efter at der første gang er afholdt afstemning efter disse regler."

Det gav forskningsministeren og kulturministeren en tiltrængt udsættelse på et halvt år - mens afstemningsreglerne er til revision.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs